Kontynuując korzystanie z tej strony, oświadczasz że akceptujesz naszą Politykę prywatności i cookies.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUFORIAZAPACHU.pl

 

WSTĘP

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem EuforiaZapachu.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów z usług za pośrednictwem sklepu internetowego. Regulamin został opublikowany 1.09.2021 roku.

 

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego EuforiaZapachu.pl realizuje EUFORIA ZAPACHU sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 11/F4, w Katowicach, kod pocztowy 40-082, woj. Śląskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910761 przez Sąd Rejonowy w Katowicach - VIII wydział gospodarczy, posługująca się numerem NIP 634-299-90-10 oraz numerem REGON 389420166. Kapitał zakładowy 40.000zł wpłacony w całości.

Kontakt z firmą jest możliwy pod adresem mailowym [email protected] oraz numerami telefonicznymi umieszczonymi na stronie www.euforiazapachu.pl

 

I DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.euforiazapachu.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

 

5. Strona – Usługodawca lub Klient.

 

6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.

 

8. Sprzedawca – EUFORIA ZAPACHU sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 11/F4, w Katowicach, kod pocztowy 40-082, woj. Śląskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910761, posługująca się numerem NIP 634-299-90-10, numerem REGON 389420166. Kapitał zakładowy 40.000zł wpłacony w całości.

 

10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

II POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem sklepu Kupujący może dokonywać zakupu produktów dostępnych pod domeną www.euforiazapachu.pl

 

2. Niniejszy regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.euforiazapachu.pl, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania zakupów w sklepie, w tym składania i realizacji zamówień, wykonywania płatności, a także reklamacji i zwrotów produktów.

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

4. Do pełnego korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, wykorzystywania w tym celu przeglądarki internetowej, posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej, a także uruchomienie w przeglądarce obsługi plików cookies, a także javascript. W zależności od poziomu funkcjonalności (w tym wyrażenia woli dokonania zakupu), wymagania te mogą się różnić.

 

5. Poprzez korzystanie ze Sklepu Sprzedawca rozumie wszelkie czynności Klienta, które prowadzą do zapoznania się przez niego z treściami na stronie.

 

6. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe.

 

7. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

 

8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

9. Postanowienia regulaminu obowiązują dla transakcji zawieranych pomiędzy Sklepem a Konsumentem (osobą fizyczną).

 

III SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klienci mogą składać zamówienia za pośrednictwem strony www.euforiazapachu.pl przez 24 godziny na dobę.

 

2. Aby dokonać zakupu, należy:

a) skompletować zamówienie poprzez kliknięcie guzika “dodaj do koszyka” przy produktach, które klient zamierza zakupić, w razie potrzeby po uprzednim określeniu pojemności produktu oraz liczby sztuk;

b) przejść na stronę “zobacz koszyk”, w celu podania kodu promocyjnego, o ile jest taka możliwość;

c) poprzez kliknięcie guzika “przejdź do kasy” przejść do strony realizacji zamówienia;

d) wypełnić dane zamawiającego razem z adresem przesyłki (o ile jest inny);

e) wybrać opcję płatności (Blik, szybkie przelewy,twisto lub przelew tradycyjny);

f) przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

g) zaakceptować oświadczenie konsumenta stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia, mówiące o braku możliwości odstąpienia od umowy, na podstawie artykułu 15, ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta – oświadczenie to jest obowiązkowe, aby sprzedawca przeszedł do realizacji zamówienia;

h) poprzez kliknięcie guzika “składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” potwierdzić zakup;

i) w razie wyboru płatności poprzez system szybkich przelewów  iMoje,Twisto lub Blik, dokonać zapłaty.

 

3.Po złożeniu zamówienia Klient do trzech dni roboczych otrzyma od Sprzedawcy informację o przystąpieniu do jego realizacji, bądź odmowie przystąpienia do jego realizacji, z podaniem przyczyn odmowy.

 

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Klient otrzyma informację o przystąpieniu do jego realizacji.

 

 

IV FORMY I METODY PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

b) płatność przelewem tradycyjnym na numer konta:

 

Euforia Zapachu sp z o.o.

Adres: Jana III Sobieskieg 11/F4

Miasto: 40-082 Katowice

NIP: 634-299-90-10

Nr konta: 17 1050 1214 1000 0090 8130 4702

 

c) płatność za pośrednictwem systemu szybkich płatności iMoje oferowanego przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 

2. Koszt wysyłki, ponosi Klient. Klient jest informowany o koszcie wysyłki zamówienia, każdorazowo przed jego potwierdzeniem.

 

3. Dostawą zamówień w zależności od charakteru zamówienia zajmuje się:

InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000543759,  NIP:  67931080

 

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.  Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

2.  Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Towar przekazany jest do firmy przewozowej wymienionej w paragrafie 7, pkt. 3, która dostarcza go Klientowi na wskazany wcześniej adres.

 

8. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przekazanie towaru do wysyłki.

 

9. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu.

 

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umow znajdującego się pod linkiem: www.euforiazapachu.pl/formualrz-odstapienia.pdf. Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy [email protected] lub pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 11/F4p, 40-082 Katowice

 

3. Termin 14 dni liczy się od dnia:

a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy

b) w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

10. Klient zobowiązuje się zwrócić pełnowartościowy towar o dokładnie takiej samej pojemności jakiej otrzymał. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

3. Reklamacjei należy zgłaszać na adres na adres mailowy [email protected] lub pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 11/F4p 40-082, Katowice

 

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

7. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź - gdy to możliwe - naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 

 

 

VIII DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta jest Sprzedawca.

 

2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem https://euforiazapachu.pl/polityka-prywatnosci

 

IX POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

2.  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

X POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://euforiazapachu.pl/tresc/3-regulamin.

 

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

5. Postanowienia niniejszego regulaminu w pełni obowiązują wyłącznie w relacji z Konsumentami (osobami fizycznymi). W przypadku przedsiębiorstw, Sprzedawca zachęca do kontaktu indywidualnego, na podstawie którego zostaną ustalone szczegóły współpracy.